ผลงานการปฏิบัติงานของ สปภ. 
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

มีจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กรุงเทพและปริมณฑล     ๙,๘๘๕  คน
ต่างจังหวัดทั่วประเทศ     ๘,๐๐๘  คน

รวมจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งสิ้น  ๑๗,๘๙๓  คน