สำนักงานกิจการพิเศษ ทั้ง 6 สำนักงาน

๑.  สำนักงานกิจการ ศาลหลักเมือง
๒.  สำนักงานกิจการ เกษตรอุตสาหกรรมและบริการ
๓.  สำนักงานกิจการ โรงพิมพ์
๔.  สำนักงานรักษาความปลอดภัย
๕.  สำนักงานกิจการ โรงงานในอารักษ์
๖.  สำนักงาน จัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่

หน้าที่ของสำนักงานกิจการพิเศษ ต่าง ๆ  

สำนักงานกิจการศาลหลักเมือง     มีหน้าที่ดูแลรักษาศาลหลักเมือง รวมทั้งอาคารและบริเวณ
อันเป็นสถานที่สำคัญของชาติ การบูรณะปฏิสังขรณ์ ดำเนินกิจการเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนผู้มา
สักการะบูชาและเก็บรักษาผลประโยชน์จากการนั้น สนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า " สศม. " มีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการศาลหลักเมือง
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สำนักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ     มีหน้าที่ดำเนินงานในด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจากผลผลิตทางกากรเกษตร การบริการ การประกอบกิจการรับเหมา
ก่อสร้างอาคาร และงานก่อนสร้างอย่างอื่นทุกชนิด งานซ่อมและสร้างถนน รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
ควบคุมดูแลเก็บรักษาผลประโยชน์จากกิจการป่าไม้และเหมืองแร่ และสนับสนุนกิจการขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า " สกบ. " มีผู้อำนวยการสำนักงาน
กิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  
 

สำนักงานกิจการโรงพิมพ์     มีหน้าที่ในการดำเนินการผลิต ซื้อ ขาย จ้างและรับจ้างพิมพ์
เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ เครื่องเขียนแบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษาทุกชนิด สบับสนุนการสงเคราะห์การฝึกอาชีพ
ด้านการพิมพ์ สนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ
เรียกชื่อย่อว่า " สรพ. " มีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการโรงพิมพ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สำนักงานรักษาความปลอดภัย     มีหน้าที่ให้การศึกษาอบรม ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ
การรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการให้บริการรักษาความปลอดภัย และกิจการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย
เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และบุคคลอื่นที่เห็นควร
ให้มีงานทำเป็นอาชีพได้ และสนับสนุนกิจการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศล
สาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า " สปภ. " มีผู้อำนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภัย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
 

สำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่     มีหน้าที่จัดซื้อและจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่
ส่งเสริมทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ให้มีอาชีพและรายได้ สนับสนุน
กิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า " จสบ. " 
มีผู้อำนวยการสำนักงานจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์     มีหน้าที่ดำเนินการผลิต ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านเย็บ
เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม เสื้อเกราะป้องกันกระสุนผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ไม้
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์โลหะและสารผสม ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร
ผลิตภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณีและงานประณีตศิลป์อื่น ๆ ทำหน้าที่ด้านการตลาด
ให้แผนกโรงงานในอารักษ์ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ
ให้มีงานทำอย่างต่อเนื่องสนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหาผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ
เรียกชื่อย่อว่า " สง.รอร. " มีผู้อำนวยการสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ