บทความการให้บริการของ สปภ.

บทความการให้บริการของ สปภ.

กิจกรรม 5ส

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

          ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวสำนักงานรักษาความปลอดภัยทุกท่าน ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส เพื่อสำนักงานของเราจะได้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง และทำให้สำนักงานของเราน่าอยู่น่าทำงานมากยิ่งขึ้น (ไม่ต้องรอคำสั่ง ไม่ต้องรอเพื่อน เริ่มได้จากตัวท่านเองเพื่อสุขภาพและบรรยากาศในการทำงานที่ดีของท่านในวันข้างหน้า) ขอบคุณครับ ...

          5 ส. คือ กระบวนการในการจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงาน และจิตสำนึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน 5 ส. คำ ย่อซึ่งแปลมาจาก 5 S ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำในภาษาญี่ปุ่น 5 คำ

              1. SEIRI (เซริ) = สะสาง

              2. SEITON (เซตง) = สะดวก

              3. SEISO (เซโซ) = สะอาด

              4. SEIKETSU (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ

              5. SHITSUKE (ซิทซึเคะ) = สร้างนิสัย

เรามาดูความหมายของ ส. ต่าง ๆ กัน

   ส.1 : สะสาง   คือ การแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป วิธีการคือ
         1. สำรวจสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์และเอกสารในสถานที่ทำงาน
         2. แยกของทีต้องการและไม่ต้องการออกกจากกัน
         3. ขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้ง

   ส.2 : สะดวก   คือ การจัดวาสิ่งของต่าง ๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยวิธีการคือ
         1. ศึกษาวิธีการเก็บวางสิ่งขิงโดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ
         2. กำหนดที่วางให้แน่ชัด โดยคำนึงถึงการใช้เนื้อที่
         3. เขียนป้ายชื่อแสดงสถานที่วาง และเก็บสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์

   ส.3 : สะอาด   คือ การทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์และสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งตรวจสอบขจัดสาเหตของความไม่สะอาดนั้น ๆ วิธีการคือ
         1. ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
         2. กำหนดแบ่งเขตพื้นที่
         3. ขจัดสาเหตุอันเป็นต้นตอของขยะ ความสกปรก เลอะเทอะ
         4. ตรวจเช็คเครื่องใช้ อุปกรณ์ ด้วยการทำความสะอาด

   ส.4 : สุขลักษณะ   คือ การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทำงานและปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะวิธีการคือ
         1. ขจัดมลภาวะซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตของพนักงานเช่น อากาศเป็นพิษ เสียงดังเกินไป แสงสว่างไม่เพียงพอ ควันและเขม่าฟุ้งกระจายทั่วไป
         2. ปรุงแต่งสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่น น่าทำงาน เปรียบเสมือนที่พักผ่อน
         3. พนักงานแต่งกายให้ถูกระเบียบ สะอาดหมดจด

   ส.5 : สร้างนิสัย   คือ การรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ส.จนเป็นนิสั และมีวินัยในการทำงาน วิธีการคือฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ต่อกฎระเบียบ มาตรฐานการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยการตอกย้ำ เรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็นประจำ

กุญแจสู่ความสำเร็จในกิจกรรม 5ส.

1. ผู้บริหารระดับสูงต้องมุ่งมั่นให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง
2. บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจการนี้
3. ต้องมีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในองค์กรอย่างทั่วถึง
4. ควรทำ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
5. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมในระหว่างดำเนินการ

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2012 เวลา 10:09 น.)

 

ผลงานการปฏิบัติงานของ สำนักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

          

 

การควบคุม  
 
      ๑.  หัวหน้าชุด/หัวหน้าผลัด ทำหน้าที่คอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดต่างๆ โดยการคัด
เลือกผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี มีขีดความสามารถและศักยภาพในการปกครอง และประสานงานกับ
ผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี 

      ๒. เจ้าหน้าที่สายตรวจ ทำหน้าที่ ควบคุมตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ตามจุดต่างๆ
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง อีกทั้งกำกับดูแลการ
ปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ รปภ. ให้สอดคล้องกับหน่วยงานของผู้ว่าจ้างภายใต้เงื่อนไขของสัญญาจ้าง

       ๓. จัดเจ้าหน้าที่ ไปตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ในพื้นที่ต่างจังหวัด พร้อมกับประสาน
งานกับผู้ว่าจ้างเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น  

ศูนย์ข่าว      
              รับแจ้งเหตุตลอด ๒๔ ชม. โดยจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวและเจ้าหน้าที่สายตรวจไว้ตลอด ๒๔ ชม.
 
โทร. ๐-๒๒๓๔-๔๖๑๘ ต่อ ๖๑๑ - ๖๑๒ , ๐-๒๖๔๔-๕๘๓๓ , ๐-๒๒๔๗-๐๖๗๕

saitrut1 saitrut

คำสั่งสำรอง

    มีเจ้าหน้าที่ รปภ. สำรอง เพื่อทดแทนกำลังพลที่ขาดอย่างเพียงพอ สามารถรองรับการหยุดพักกรณี
ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ รปภ. ตามจุดต่างๆ ได้ครบถ้วน

pro5quty

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ/คุณภาพ รปภ.

อัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัย

อัตราค่าบริการของ สปภ.อผศ. มีอัตราค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน โดยอนุมัติจากสภาทหารผ่าน
ศึก บนฐานค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด แม้ว่าจะมีอัตราค่าบริการสูงหรือต่ำกว่าค่าบริการโดย
ทั่วๆไป ก็ตามเป็นเพราะความแตกต่างในด้านการบริการ การให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ รปภ.
และการรับประกันความเสียหายต่างๆ ต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้าง โดย สปภ.อผศ. มีฐานะและหลัก
ประกันมั่นคงเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบเหนือกว่าที่อื่น

คุณภาพของเจ้าหน้าที่ รปภ.

๑. ทหารทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ดีที่สุด เนื่องจากมีความเข้มแข็ง กล้าหาญ มีระเบียบ วินัย และมีความรู้ในการต่อสู้การใช้อาวุธ อีกทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชา (ผู้ว่าจ้าง) 
๒. มีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตรวจสอบอาชญา  กรรมจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๓. จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างจริงจัง โดยครูฝึกผู้ชำนาญและมีประสบการณ์การฝึกทหาร เป็นอย่างดี เมื่อนำมารวมกับวิชาการรักษาความปลอดภัยแล้วจะทำให้มีประสิทธิภาพ        มากยิ่งขึ้น
๔. จัดให้มีการฝึกทบทวนโดย สปภ. จัดส่งชุดครูฝึกไปฟื้นฟูทบทวน และแนะนำการปฏิบัติงาน ตามจุดปฏิบัติงานต่างๆ และตามวงรอบที่สัญญาจ้างกำหนดไว้ เพื่อให้ผลของการบริการรักษา
    ความปลอดภัยมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาที่ให้บริการตามที่ผู้ว่าจ้างคาดหวัง

qutyquty1

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2011 เวลา 13:30 น.)