ผลงานการปฏิบัติงานของ สปภ. 
สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

มีจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กรุงเทพและปริมณฑล     ๙,๘๘๕  คน
ต่างจังหวัดทั่วประเทศ     ๘,๐๐๘  คน

รวมจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งสิ้น  ๑๗,๘๙๓  คน 

 

 

การควบคุม  
 
      ๑.  หัวหน้าชุด/หัวหน้าผลัด ทำหน้าที่คอยควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ รปภ. ประจำจุดต่างๆ โดยการคัดเลือกผู้ที่มีลักษณะเป็น
ผู้นำที่ดี มีขีดความสามารถและศักยภาพในการปกครอง และประสานงานกับผู้ว่าจ้างได้เป็นอย่างดี 

      ๒. เจ้าหน้าที่สายตรวจ ทำหน้าที่ ควบคุมตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ตามจุดต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล พร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง อีกทั้งกำกับดูแลการปฎิบัติของเจ้าหน้าที่ รปภ. ให้สอดคล้องกับหน่วย
งานของผู้ว่าจ้างภายใต้เงื่อนไขของสัญญาจ้าง

       ๓. จัดเจ้าหน้าที่ ไปตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. ในพื้นที่ต่างจังหวัด พร้อมกับประสานงานกับผู้ว่าจ้างเพื่อรับ
ทราบปัญหา ข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ศูนย์ข่าว      
        รับแจ้งเหตุตลอด ๒๔ ชม. โดยจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวและเจ้าหน้าที่สายตรวจไว้ตลอด ๒๔ ชม.
โทร. ๐-๒๒๓๔-๔๖๑๘
ต่อ ๖๑๑ - ๖๑๒ , ๐-๒๖๔๔-๕๘๓๓ , ๐-๒๒๔๗-๐๖๗๕

saitrut1 saitrut

คำสั่งสำรอง

 
   มีเจ้าหน้าที่ รปภ. สำรอง เพื่อทดแทนกำลังพลที่ขาดอย่างเพียงพอ สามารถรองรับการหยุดพักกรณีต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ รปภ.
ตามจุดต่างๆ ได้ครบถ้วน

pro5quty

 

 

 

 

อัตราค่าบริการรักษาความปลอดภัย

               อัตราค่าบริการของ สปภ.อผศ. มีอัตราค่าบริการที่เป็นมาตรฐาน โดยอนุมัติจากสภาทหารผ่านศึก บนฐานค่าแรง
ขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด แม้ว่าจะมีอัตราค่าบริการสูงหรือต่ำกว่าค่าบริการโดยทั่วๆไป ก็ตามเป็นเพราะความแตกต่างในด้านการ
บริการ การให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ รปภ. และการรับประกันความเสียหายต่างๆ ต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้าง โดย สปภ.อผศ.
มีฐานะและหลักประกันมั่นคงเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความรับผิดชอบเหนือกว่าที่อื่น

คุณภาพของเจ้าหน้าที่ รปภ.

๑. ทหารทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ดีที่สุด เนื่องจากมีความเข้มแข็ง กล้าหาญ มีระเบียบ วินัย และมีความรู้ในการต่อสู้การ
ใช้อาวุธ อีกทั้งมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชา (ผู้ว่าจ้าง) 

๒. มีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตรวจสอบอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๓. จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างจริงจัง โดยครูฝึกผู้ชำนาญและมีประสบการณ์การฝึกทหาร เป็นอย่างดี เมื่อนำมารวมกับวิชาการ
รักษาความปลอดภัยแล้วจะทำให้มีประสิทธิภาพ  มากยิ่งขึ้น

๔. จัดให้มีการฝึกทบทวนโดย สปภ. จัดส่งชุดครูฝึกไปฟื้นฟูทบทวน และแนะนำการปฏิบัติงาน ตามจุดปฏิบัติงานต่างๆ และตาม
วงรอบที่สัญญาจ้างกำหนดไว้ เพื่อให้ผลของการบริการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลาที่ให้บริการตามที่ผู้ว่า
จ้างคาดหวัง

qutyquty1

 

กิจกรรม 5ส

สำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

          ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวสำนักงานรักษาความปลอดภัยทุกท่าน ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส เพื่อสำนักงานของเรา
จะได้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากเชื้อโรคและฝุ่นละออง และทำให้สำนักงานของเราน่าอยู่น่าทำงานมากยิ่งขึ้น

(ไม่ต้องรอคำสั่ง ไม่ต้องรอเพื่อน เริ่มได้จากตัวท่านเองเพื่อสุขภาพและบรรยากาศในการทำงานที่ดีของท่านในวันข้างหน้า)
ขอบคุณครับ ...

          5 ส. คือ กระบวนการในการจัดสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการทำงาน
และจิตสำนึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน 5 ส. คำ ย่อซึ่งแปลมาจาก 5 S ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคำใน
ภาษาญี่ปุ่น 5 คำ

              1. SEIRI (เซริ) = สะสาง

              2. SEITON (เซตง) = สะดวก

              3. SEISO (เซโซ) = สะอาด

              4. SEIKETSU (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ

              5. SHITSUKE (ซิทซึเคะ) = สร้างนิสัย

เรามาดูความหมายของ ส. ต่าง ๆ กัน

   ส.1 : สะสาง   คือ การแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป วิธีการคือ
         1. สำรวจสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์และเอกสารในสถานที่ทำงาน
         2. แยกของทีต้องการและไม่ต้องการออกกจากกัน
         3. ขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้ง

   ส.2 : สะดวก   คือ การจัดวาสิ่งของต่าง ๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยวิธีการคือ
         1. ศึกษาวิธีการเก็บวางสิ่งขิงโดยคำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ
         2. กำหนดที่วางให้แน่ชัด โดยคำนึงถึงการใช้เนื้อที่
         3. เขียนป้ายชื่อแสดงสถานที่วาง และเก็บสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์

   ส.3 : สะอาด   คือ การทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์และสถานที่ทำงาน พร้อมทั้งตรวจสอบขจัดสาเหตุของความ
             ไม่สะอาดนั้น ๆ วิธีการคือ
         1. ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน
         2. กำหนดแบ่งเขตพื้นที่
         3. ขจัดสาเหตุอันเป็นต้นตอของขยะ ความสกปรก เลอะเทอะ
         4. ตรวจเช็คเครื่องใช้ อุปกรณ์ ด้วยการทำความสะอาด

   ส.4 : สุขลักษณะ   คือ การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทำงานและปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะวิธีการคือ
         1. ขจัดมลภาวะซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตของพนักงานเช่น อากาศเป็นพิษ เสียงดังเกินไป
             แสงสว่างไม่เพียงพอ ควันและเขม่าฟุ้งกระจายทั่วไป
         2. ปรุงแต่งสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบ สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่น น่าทำงาน เปรียบเสมือนที่พักผ่อน
         3. พนักงานแต่งกายให้ถูกระเบียบ สะอาดหมดจด

   ส.5 : สร้างนิสัย   คือ การรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ส.จนเป็นนิสั และมีวินัยในการทำงาน วิธีการคือฝึกอบรม
พนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ต่อกฎระเบียบ มาตรฐานการทำงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย โดยการตอกย้ำ 
เรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่องเป็นประจำ

กุญแจสู่ความสำเร็จในกิจกรรม 5ส.

1. ผู้บริหารระดับสูงต้องมุ่งมั่นให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง
2. บุคลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกิจการนี้
3. ต้องมีการจัดฝึกอบรมและให้ความรู้พนักงานในองค์กรอย่างทั่วถึง
4. ควรทำ 5 ส. อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
5. ต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมในระหว่างดำเนินการ